ข้อความวิ่ง

ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจเว็บ Blogger ของนาย ธนากร พวงพยอม นาย โกศล รัตนสัมมาพันธ์ สื่อการเรียนการสอนออนไลน์โปรแกรมกราฟิกสำหรับผลิตสื่อดิจิทัล

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564
30204-2202 โปรแกรมกราฟิกสำหรับผลิตสื่อดิจิทัล

ท-ป-น(2-2-3) จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์ รวม 72 คาบ 

(Graphic for Digital Media)